اصطلحاتی که قناری بازان به کار می برند

آماده: به قناری نر مست و یا ماده مست آماده میگویند. 

بیقوش: قناری موقومی بوده با صدایی بلندو زیبا که بدلیل کج بودن گردنش به بیقوش معروف شده  بود (به کتاب پرندگان طلایه تالیف استاد ارجمند عباس شفیعی مراجعه شود).

 

 پر رو:   تغذیه استفاده میشود هفت تخم مینامند به قناری نری که در هر مکانی می آویزند بی محابا شروع به خواندن میکند پررو اطلاق می گردد .

 پرنرمه: پرهای ریز و کوتاه اطراف سر و گردن پرنده است که در زمان تولکی از بدن پرنده جدا میشود. 

پس رفتن:در حین نزدیک شدن به دوران تولید مثل اگر پرنده در حال آماده شدن در همان حالت بماند و به بلوغ نرسد و یا پرنده آماده ناگهان شروع به پرریزی نماید و تا سال آینده بدون تولید بماند قناری پس رفته است .

پس: به قسمت مخر ج و محوطه شکمی (پس )میگویند .

پشت دار: دارای نژاد اصیل و اجداد خوب .

تاتی: در زمان جفتگیری و آمیزش پرنده ماده سینه خود را به روی چوب می چسباند و سرو دم را بسمت بالا می آورد در این هنگام بدن پرنده شکل منحنی به خود میگیرد به این عمل ماده تاتی دادن میگویند.

تخم گرفته: به تخم نطفه داری که بعد از 6 روز خوابیدن پرنده ماده در آن جنین تشکیل میشود تخم گرفته میگویند. 

تخم هرز: تخمهایی که پرنده ماده در حا لت مستی وبدون وجود نر میگذارد تخم هرز است. 

 تور: به پرنده هایی که در هنگام نزدیک شدن به قفس آنها و یا در هنگام گرفتن آنها از ترس و بدون هدف و به قصد فرار خود را محکم به دیواره های قفس میکوبند تور میگویند. 

تولک: هر ساله در فصل تابستان پرهای کهنه پرنده ها ریخته شده و بجای آن پرهای جدید میروید, گاهی در اثربیماری و ترس و یا تغییر رژیم غذایی نیز این پدیده بوقوع می پیوندد که تولک رفتن گفته میشود.

تیغ آله: در ابتدای شروع رویش پر در بدن جوجه ها پر های آنها شبیه به تیغ در جوجه تیغی میباشد در این حالت به جوجه ها تیغ آلو و یا تیغ آله میگویند. 

جره: ریز نقش ترین پرنده از بین جوجه های یک جفت نر وماده را جره مینامند

 جوجه کال: از زمانیکه بدن جوجه پوشیده از پر میگردد تا زمانیکه بتواند از دانه های خشک تغذیه کند (کال )شناخته میشود .

جوجه گوشتی: به جوجه های تازه به دنیا آمده ای که هیچ پری در بدنشان روییده نشده است اطلاق میگردد . 

جیک مرد: جوجه ای که درون تخم کلیه اندامهای بدنش کامل شده و مرده است را جیک مرد مینامند . 

چکیده: اگر جوجه قناری دارای پدری باشد که موقوم میخواند و جوجه توسط همان نر تغذیه شده باشد و موقوم را از زمانی که درون تخم بوده تا زمانی که بالغ میشود  زیرنظرهمان قناری نر آموزش دیده باشد و موقوم بخواند .به این روش آموزش چکیده میگویند .

 چسبنده: به روش آموزش جوجه ها از سن 25 روزگی به بعد توسط قناری موقوم و یا بوسیله نوار کاست را روش چسبنده گویند .

حمال: آن دسته از قناری ها که برای پرورش جوجه قنار یهای گران قیمت و اصیل استفاده میشوند به حمال معروفند . 

خنثی (نامعلوم)

هر گاه جنسیت پرنده نامشخص باشد آن پرنده خنثی است .معمولا این کلمه را در مورد جوجه ها بکار میبرند .

 دل زدن: سرعت تنفس پرنده را در هنگام بیماری و کسالت دل زدن میگویند .

دهن دار:در صورتی که پرنده دوره آواز خوانی را در کلاس موقوم گذرانده باشد ولی در آواز خود تکه ای از آواز رسمی داشته باشد دهن دار است اما موقوم نیست . 

ریزه خوانی: صدای جوجه هایی که هنوز آواز کاملی را فرا نگرفته اند و تنها مشغول به تمرین آواز هستند را ریزه خوانی گویند .

سر دهن دار: اگر قناری تنها ابتدای آواز را با صدای تقلیدی از موقوم و یا مثلا بلبل آغاز کند و بقیه آواز را معمولی (رسمی) بخواند سردهن دار گفته میشود . 

سرو ته دار: اندازه طول بدن قناری از سر تا انتهای دم را بدون در نظر گرفتن بلندی پا و یا کلفتی بدن پرنده و یا حتی استیل پرنده سرو ته میگویند به عبارتی به قناری های نژاد سنگین مانند یورکشایر سروته دار می گویند .

سوخته

ای: قناریهای(سبز ) تیره رنگی که دارای زمینه رنگ قرمز خصوصا در ناحیه سینه سر و صورت هستند سوخته نامیده می شوند.

سینه زدن: رفتاری است در زمان لانه سازی قناری ماده و آن هنگامی است که قناری ماده سینه خود را بر روی پنبه های محل تخمگذاری می مالد و به آن فشار می اورد تا شکل اولیه لانه بوجود آید .

شاه تخم: دوتعریف دارد :اول اینکه : به اولین تخم از اولین سری تخمگذاری شاه تخم میگویند .دوم اینکه : اولین جوجه بدنیا آمده از اولین سری تخمگذاری نیز شاه تخم است .

 شق دهن:قناری های آواز خوانی که دارای صدای صاف و بلند و بسیار بم باشند را شق دهن مینامند. 

 طعمه: پیدایش هر گونه غده ویا تومور و یا جمع شدن قسمتی از احشا داخلی (روده ها )پرنده به صورت  توده ای انباشته در محوطه شکمی را که مانع از تولید مثل میگردد طعمه میگویند .

 قرص خوانی: قناری نری که تمامی آوازش را با صدای رسا وبلند بخواند قرص خوان است .

قناری گنگ: گاهی یک پرنده جوان پیش از رسیدن به سن بلوغ در شرایط نگهداری بدی قرار می گیرد که عوامل محیطی مختلف از جمله بیماریها و تغذیه و بی برنامگی در نور دهی نظم ساعت بیو لوژیکی پرنده را بر هم می زند و باعث به بلوغ نرسیدن پرنده در سال اول زندگی میشود . اگر در سال اول تولک رفتن این معایب رفع نگردد موجب میگردد که پرنده دوران تولکی را ناقص پشت سر بگذارد و در سال دوم نیز به شرایط بلوغ نرسد در نتیجه بعلت کمبود و یا عدم ترشح هورمونهای مورد نیاز و  اینکه دوسال پی در پی دستگاه تناسلی پرنده فعال نبوده است پرنده دچار نوعی بی تفاوتی و سر در گمی میشود و در مقابل همنوعان خود خونسرد و بی علاقه و ترسو و گوشه گیر میگردد و خصوصیات جنسی خود را بطور طبیعی بروز نمی دهد اینگونه پرنده ها اگر موفق به خواندن شوند نمیدانند برای چه می خوانند و اگر مست شوند نمی دانند رفتار جنسی چیست و اگر با پرنده ای جفت اندازی شوند مدتی طول خواهد کشید تا روش آمیزش را فرا بگیرند به اینگونه پرنده ها گنگ می گویند .

 قوام:نوعی مزایده بین دو شریک و یا بین یک فروشنده و چند خریدار ر خ میدهد,در بین دوشریک با قیمت گذاری یکی از طرفین موفق به خرید میگردد اما در بین یک فروشنده و چند خریدار اگر فروشنده  شرط کند میتواند در صورت تامین نشدن نظرش معامله را فسخ کند ,در غیر اینصورت باید به بالا ترین پیشنهاد رضایت بدهد.

قیه

:صدای جیک بلند و صاف قناری نر قبل از شروع به آواز را در قناری های موقوم ودهن دار قیه  مینامند .

کپه:

لانه تخمگذاری قناری را کپه میگویند

کرچی:حالتی راکه پرنده ماده بعد از بدنیا آمدن جوجه ها روی آنها  می خوابد و جهت تغذیه آنها اقدام نمی کند و باعث گرسنگی و مرگ آنها میگردد کرچی میگویند .

کشیده بلند:قناری های استیل دار و پا داری که دارای سروته خوب نیز باشند کشیده بلند نام دارند ,قناری کشیده بلند قناری رسمی مورد نظر قناری بازان نیست و خصوصیاتی از نژادهای دیگر نظیر اخم و ابرو در آنها وجود دارد . 

کوتاه خوانی (بزوار):به آواز جوجه هایی که قسمتی از یک قطعه را با تن صدای ضعیف می خواند بز وار گفته میشود .

کوتاه و بلند خوانی:به آوازی که در آن قسمتی از آواز بلند و قسمتی دیگر با صدای ضعیف تر خوانده میشود کوتاه بلند خوانی گفته می شود 

کهنه:پرنده کهنه پرنده ای است که یکسال از عمرش گذشته باشد

لال:گاهی مادرزادی و گاهی بر اثر ترس یک پرنده نر نمیخواند و یا صدایی از حنجره اش خارج نمی شودبه اینگونه قناری های نر لال می گویند . 

لک تولک:اگر قبل از پایان دوران پرریز ی عاملی باعث پرریزی دوباره پرنده گردد پرنده لک تولک شده است .

لون:هر سری تخمگذاری را یک لون مینامند .پرنده ماده در هر لون معمولا بین 3 تا 4تخم میگذارد . 

 لمبه :ماده قناری گاهی در اثر کمبود کلسیم و گاهی تخمگذاری زیاد تخمهایی با پوسته نازک میگذارد که ان را لمبه میگویند .

مست:مستی, دوره ای از زندگی پرنده را در بر می گیرد که هر سال یکبار تکرار میشود .در این دوره که هنگام جفت یابی و تولید مثل پرندگان است ماده ها شروع به لانه سازی میکنند و نر ها با دیدن ماده با آواز بلند نغمه سرایی می کنند .

 ملخک:در زمان آمادگی ماده ها پرش های کوتاهی انجام می دهند که این پرش ها با تعداد بال زدن های زیادی همراه میباشد به این نوع پرش ملخک گفته می شود . 

موچول:پرنده ای را که یک یا چند انگشت بسته همانند مشت بسته دارد موچول مینامند .

موقوم:یا مقام نوعی آواز زیبا در ردیفی خاص میباشد که قناری موقوم باید آن ردیف را فرا گرفته و به درستی اجرا نماید.

 نرلاس:گاهی چند پرنده را از نظر ارزش مادی به دودسته مساوی تقسیم میکنند این عمل نرلاس کردن نام دارد .

هفت تخم:مخلوطی از هفت دانه شامل کاهو ,منداب , شلغم ,خرفه ,کلم قمری , تخم گشنیز ,شاهدانه را که برای تقویت و تنوع در

منبع خود قناری اراک                                   http://ganaryaraki.persianblog.ir

good weer

/ 0 نظر / 33 بازدید